כניסה להורים 

מנהגי החג

מנהגי החג

דברי חלב - נוהגים לאכול דברי חלב, גבינות, עוגות גבינה, ודברי מתוקים.
הטעם הפשוט לכך היא שהתורה נמשלה לחלב כפי שכתוב בשיר השירים שכתב שלמה המלך "דבש וחלב תחת לשונך" שהכוונה שהתורה שלומדים בבית המדרש נמשלת כאן לדבש וחלב.

מגילת רות -  נוהגים לקרא בחג השבועות במגילת רות והטעם הפשוט לכך הוא כי מגילת רות מתרחשת בזמן הקציר שם נפגשו בועז ורות לראשונה, ומתוך אהבתם נולד להם נכד שהיה דוד מלך ישראל.
 
נוהגים להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים, כדי שיזכירו שבעצרת נדונין על פירות האילן - ויתפללו עליהם (מג"א סי' תצ"ד ה' וחק יעקב ס"ק ז). ונוהגין לשטוח עשבים בבית הכנסת ותוחבים עשבים בבית תחת הקורה, לזכר שבמתן תורה היו על ההר מלא עשבים, או סביבו, שנאמר גם הצאן והבקר אל ירעו וגו' שהיה שם מרעה (לבוש שם).
וכתב מהרי"ל: 
נוהגין לשטוח על רצפת בית הכנסת עשבים ושושנים של בשמים לשמחת הרגל, ואם חל שבועות ביום א' הנהיג מהרי"ל לשטוח העשבים בהכנסת שבת (מנהגי מהרי"ל הל' שבועות).
 
בחג השבועות מחלק השמש בבית הכנסת חלק כחלק לכל איש ואיש עשבים המריחים בשעה שמנגן הש"ץ האל בתעצומות (של"ה מסכת שבועות דף ק"פ ע"ב). הגר"א השתדל לבטל המנהג להעמיד אילנות בבית הכנסת או בבתים בשבועות משום שעכשיו הוא חוק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם (משנה ברורה סי' תצ"ד ס"ק י). ועי' בס' ארחות חיים סי' תצ"ד שהביא בשם שו"ת הריב"ש לישב המנהג ושאין בזה משום ובחוקותיהם לא תלכו, ומסיק דמנהג ישראל תורה היא (לקוטי הלוי צד 18).

 

אתר זה הינו חלק מפורטל גני הילדים  אתר הגננת - חיפוש גן ילדים, פעוטון וצהרון בסביבת מגוריך. כל המידע על גני ילדים, להורים ולגננות .      הוסף למועדפים ושתפ/י את חבריך ב-